Nederlands
  nl
English
  en
contact frequently asked questions
log in
VU
 
Leveringsvoorwaarden
Begrippen
 1. Boekhandel Dominicanen: in deze voorwaarden de boekhandel verantwoordelijk voor de verzending van je bestelling.
 2. studievereniging Helix: in deze leveringsvoorwaarden de studievereniging die middels korting op boeken voordelen aan haar leden aanbiedt.
 3. Derde-leverancier: (internet)boekhandel die levert haar producten aanbiedt middels de website of winkel van een andere (internet)boekhandel.
 4. Koper: lid van studievereniging Helix betreffende de levering van diensten of producten.
 5. Gebruikersnaam: de identificatiecode van de individuele koper (emailadres)
 6. Wachtwoord: het wachtwoord van de individuele koper om toegang tot zijn gegevens en de database krijgen.
 7. Database: de gestructureerde verzameling data van studievereniging Helix.
Artikel 1 - Algemene Bepalingen
 1. Op alle door studievereniging Helix met toepassing van deze leveringsvoorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing. studievereniging Helix conformeert zich aan de Wet van 21 december 2000 tot aanpassing van Boek 7 van het BW aan richtlijn 97/7/EG van het EP en de Raad van de EU van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten. Stb.617.
 2. De overeenkomst tot levering en afname komt tot stand door plaatsing van een bestelling via deze website. Door plaatsing van een bestelling wordt de koper geacht deze leveringsvoorwaarden te aanvaarden. Bestellingen via de website worden automatisch per e-mail bevestigd.
 3. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen studievereniging Helix en haar leden.
Artikel 2 - Prijzen en aanbiedingen
 1. Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
  De BTW op boeken bedraagt 6%. De BTW op overige producten bedraagt 21%.
 2. Alle aanbiedingen op deze website zijn onder voorbehoud van prijs, uitvoering leverbaarheid en levertijd. studievereniging Helix is niet verplicht om tot levering over te gaan. studievereniging Helix houdt zich het recht voor om niet te leveren of te leveren tegen een afwijkende prijs. In beide gevallen neemt studievereniging Helix contact op met de koper.
 3. Annulering of retourzenden van bestellingen is mogelijk conform de daarvoor opgestelde regels in de Wet Koop op Afstand.
Artikel 3 - Leveringen en betaling
 1. De door studievereniging Helix opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
 2. Verzending van je bestelling wordt gedaan door boekhandel Dominicanen te Maastricht.
 3. Levering vindt plaats in Nederland tenzij anders is overeengekomen en geschiedt op de plaats en het tijdstip die is aangegeven in de track-en-trace-email.
 4. Aflevering van goederen geschiedt voor risico van koper op het laatst bekende adres van koper, zoals opgegeven bij de bestelling en geregistreerd in de database van studievereniging Helix.
 5. studievereniging Helix is gerechtigd verzend- en administratiekosten in rekening te brengen.
 6. Bestellingen die uit meerdere producten bestaan kunnen in delen worden geleverd en gefactureerd, waarbij éénmalig verzend- en administratiekosten worden berekend.
 7. studievereniging Helix is gerechtigd haar leveringsverplichting aan koper op te schorten indien deze nog enige betalingsverplichting heeft aan studievereniging Helix, in het bijzonder betreffende openstaande facturen voor leveringen van studievereniging Helix aan koper.
 8. Betaling vindt plaats online via ideal of creditcard. Indien betaling per factuur wordt overeengekomen dient betaling te geschieden op de wijze en binnen de termijn zoals vermeld op de factuur.
 9. Alle door studievereniging Helix krachtens overeenkomst aan koper geleverde goederen blijven eigendom van studievereniging Helix totdat alle bedragen die koper verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde goederen zijn voldaan.
Artikel 5 - Reclames en aansprakelijkheid
 1. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper boekhandel Dominicanen daarvan binnen vijf werkdagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen.
 2. Indien is aangetoond dat de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft boekhandel Dominicanen de keuze de betreffende producten na retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 3. Uitgezonderd technische defecten worden boeken die zijn ingeseald (van plastic verpakking voorzien) en in de verpakking een code hebben worden niet retour genomen.
 4. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de goederen onbeschadigd zijn. De kosten voor deze retourzendingen zijn voor rekening van koper, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 6 - Overige bepalingen
 1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien vooraf overeengekomen tussen studievereniging Helix en koper.
 2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/of een leveringsovereenkomst met studievereniging Helix zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 3. In geval door een rechter enige bepaling in deze voorwaarden als onwettig dan wel onredelijk wordt aangemerkt, wordt deze bepaling geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die niet als zodanig wordt gekwalificeerd, echter daarmee qua inhoud en bedoeling zoveel mogelijk overeenkomend.
E-mail gedragslijn
Wanneer je naar boekhandel Dominicanen of ons mailt, sturen wij u een ontvangstbevestiging, tenzij wij je email direct kunnen afhandelen. Uiterlijk binnen vijf werkdagen ontvangt je een definitief antwoord van ons en mocht dit niet haalbaar zijn, dan laten wij je dit weten.
delivery conditions privacy policy copyright disclaimer frequently asked questions contact
 
Welkom bij Helix